1. ഉഗ്ര1

  1. വി.
  2. ക്രൂരമായ
  3. ശക്തിയുള്ള, വലിയ, കഠിനമായ, കടുപ്പമുള്ള, ഭയങ്കരമായ
  4. ഉന്നതമായ, കുലീനമായ
  5. കോപമുള്ള
  6. എരിയുന്ന, തീക്ഷ്ണതയുള്ള
 2. ഉഗ്ര2

  1. നാ.
  2. ഉഗ്രയായ സ്ത്രീ
  3. ക്ഷത്രിയനു ശൂദ്രസ്ത്രീയിൽ ജനിച്ച മകൾ
  4. കാളി, ദുർഗ
  5. വയമ്പ്
  6. കൊത്തമ്പാലരി
  7. ചടയൻ കഞ്ചാവ്
  8. കൂറാശാണി
  9. പാമ്പിൻറെ വിഷപ്പല്ലുകളിൽ ഒന്ന്
  10. അഗ്നിയുടെ ജ്വാലകളിൽ ഒന്ന്
  11. ഋഷഭസ്വരത്തിലുള്ള ഒരു ശ്രുതി
 3. ഉഗരു

  1. നാ.
  2. ഒരുതരം മരം, കോമട്ടി, കുമ്മട്ടി
 4. ഉകിർ

  1. നാ.
  2. നഖം
  3. നഖത്തോടു ചേർന്നുള്ള മാംസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക