1. ഉമ്മിണി1, ഇ-

    1. അവ്യ.
    2. അല്പം, കുറച്ച്, ഇത്തിരി. (പ്ര.) ഉമ്മിണിശ്ശ = കുറേശ്ശെ
    3. ഏറെ, വളരെ എന്ന അർത്ഥത്തിലും പ്രയോഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക