1. എക്കിട്ട, -ട്ടം, -ട്ട്, -ൾ

    1. നാ.
    2. ഇക്കിൾ, എക്കിൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക