1. ഒക്ക, -ക്കെ, ക്കവേ

    1. അവ്യ.
    2. കൂടെ
    3. മുഴുവനും, ആകെ, എല്ലാം
    4. ഒന്നുചേർന്ന്, ഒപ്പം
    5. ഒക്കുംവിധം, യോജിച്ചമട്ടിൽ, ഭംഗിയായി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക