1. ഒക്ടോബർ, -റ്റോ-

    1. നാ.
    2. ക്രിസ്തുവർഷമനുസരിച്ച് പത്താം മാസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക