1. ഒടി1

  1. -
  2. "ഒടിയുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 2. ഒടി3

  1. നാ.
  2. ഒട്ടരുടെ വിദ്യ, മന്ത്രവാദം, ഒടിവിദ്യ, മന്ത്രപ്രയോഗംകൊണ്ടു ശത്രു സംഹാരം, ഒരു ആഭിചാരകർമം
 3. ഒടി2

  1. നാ.
  2. ഒടിവ്
  3. മധ്യഭാഗം, നടുവ്, അര
  4. (ഉദരഭാഗത്തുള്ള) ചുളിവ്, വലി
  5. നീണ്ടുപരന്നുകിടക്കുന്ന വയലുകളുടെ ഒരുഭാഗം, പാടശേഖരം
  6. വേട്ടക്കാരൻറെ മാടം, മരക്കവരകളിൽ കെട്ടുന്ന ചെറിയ വീട് (ഒളി)
 4. ഓടി2

  1. നാ.
  2. തണ്ടുവലിച്ചോ, തുഴന്നോ വേഗത്തിൽ ഓടിക്കാവുന്ന വഞ്ചി, സവാരിവഞ്ചി, കളിവള്ളം
  3. കടലിൽ പോകുന്ന വലിയ വള്ളം
 5. ഓടി3

  1. നാ.
  2. ഓറ്റുന്നവൻ. താരത. മുന്നോടി
 6. ഒറ്റി

  1. നാ.
  2. തിരിച്ചെടുക്കാൻ അവകാശമുള്ളവണ്ണം പണമ്പറ്റിക്കൊണ്ടു വസ്തു അനുഭവത്തിനു വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഏർപ്പാട്
 7. ഓടി1

  1. ഭൂ.രൂ.
  2. ഓട്ടം നടത്തി
 8. ഒറ്റുകൊടുക്കുക, ഒറ്റി-

  1. ക്രി.
  2. രഹസ്യമായി അറിവുകൊടുക്കുക, വിശ്വാസവഞ്ചന ചെയ്യുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക