1. ഒട്ടേ

    1. അവ്യ.
    2. അൽപം, കുറച്ച്, ഒട്ട്
  2. ഓട്ടെ

    1. വ്യാക.
    2. "കൊള്ളട്ടെ" എന്നതിൻറെ രൂപാന്തരം. അനുജ്ഞായകാഥത്തിലും ചോദ്യാർഥത്തിലും വരും. ഉദാ: അവൻ പൊയ്ക്കോട്ടെ (അനുജ്ഞായകം). ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ? (ചോദ്യം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക