1. ഒൽക്കനം

    1. നാ.
    2. ഘനമാനത്തിലെ ഒരു തോത്, ഒർകോൽ നീളവും ഒരു കോല്വീതിയും ഒരു കോൽ ഘനവും ഉള്ള ഒരു അളവുതോത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക