1. ഓകസ്സ്

  1. നാ.
  2. അഭയസ്ഥാനം
  3. വാസസ്ഥലം, ഗൃഹം
 2. ഔക്ഷ

  1. വി.
  2. കാളയിൽനിന്നുള്ള, കാളയെ സംബന്ധിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക