1. ഓകാരം

  1. നാ.
  2. ഓ എന്ന അക്ഷരം
 2. ഒകാരം

  1. നാ.
  2. "ഒ" എന്ന അക്ഷരം
 3. ഔകാരം

  1. നാ.
  2. ഔ എന്ന അക്ഷരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക