1. ഓകുക

    1. ക്രി.
    2. സംഭോഗംചെയ്യുക (അശ്ലീലം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക