1. ഓക്കാനം

    1. നാ.
    2. ഛർദിപ്പാനുള്ള തികട്ടൽ, മനംമറിപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക