1. ഓക്കാനിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. മനംമറിപ്പ് ഉണ്ടാവുക, ഛർദിക്കാൻ ഭാവിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക