1. ഓക്ക്

  1. നാ.
  2. യൂറോപ്പിലും മറ്റുമുള്ള ഒരിനം വൃക്ഷം
 2. ഒക്ക, -ക്കെ, ക്കവേ

  1. അവ്യ.
  2. കൂടെ
  3. മുഴുവനും, ആകെ, എല്ലാം
  4. ഒന്നുചേർന്ന്, ഒപ്പം
  5. ഒക്കുംവിധം, യോജിച്ചമട്ടിൽ, ഭംഗിയായി
 3. ഒക്കാ

  1. -
  2. നിഷേധരൂപം, ഒക്കുകയില്ല.
 4. ഒക്ക്

  1. നാ.
  2. ഒക്കം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക