1. ഓക്യ

  1. നാ.
  2. വീട്ടിനുകൊള്ളവുന്ന സ്ഥലം
  3. പ്രസാദം, സന്തോഷം
 2. ഔഖ്യ

  1. വി.
  2. ഉഖയിൽ (കിടാരത്തിൽ) വേവിച്ച, കലത്തിൽ കിടക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക