1. ഓക്സിജൻ

    1. നാ.
    2. പ്രാണവായു, അമ്ലജനകം
  2. ആക്സിജൻ, ഓക്സിജൻ

    1. നാ.
    2. പ്രാണവായു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക