1. ഓകൻ, -ച്ചൻ

    1. നാ.
    2. കാര്യത്തിനുകൊള്ളാത്തവൻ, പിടിപ്പില്ലാത്തവൻ, ചുണകെട്ടവൻ, ബുദ്ധിശൂന്യൻ (വ്യവഹാരഭാഷ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക