1. ഓകൻ1

  1. വി.
  2. ഓകുള്ള (ധാന്യം)
 2. ഓകൻ2

  1. നാ.
  2. ശൂദ്രൻ
 3. ഓകൻ, -ച്ചൻ

  1. നാ.
  2. കാര്യത്തിനുകൊള്ളാത്തവൻ, പിടിപ്പില്ലാത്തവൻ, ചുണകെട്ടവൻ, ബുദ്ധിശൂന്യൻ (വ്യവഹാരഭാഷ)
 4. ഓഗണ

  1. വി.
  2. ശേഖരിക്കപ്പെട്ട, ചേർക്കപ്പെട്ട
  3. സ്നേഹിതങ്കാരാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട
 5. ഒക്കാണി

  1. നാ.
  2. കന്നുകാലികളെ കെട്ടാനുള്ള കരറിൻറെ അറ്റത്തിടുന്ന ചെറിയ മരയാണി, കെട്ട് ഊരിപ്പോകാതിരിക്കാൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക