1. ഓഗണ

  1. വി.
  2. ശേഖരിക്കപ്പെട്ട, ചേർക്കപ്പെട്ട
  3. സ്നേഹിതങ്കാരാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട
 2. ഒക്കാണി

  1. നാ.
  2. കന്നുകാലികളെ കെട്ടാനുള്ള കരറിൻറെ അറ്റത്തിടുന്ന ചെറിയ മരയാണി, കെട്ട് ഊരിപ്പോകാതിരിക്കാൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക