1. ഓങ്കാരം

    1. നാ.
    2. ഓം എന്ന അക്ഷരം, പ്രണവം, "ഓം" നോക്കുക
    3. ഒരു ശിവലിംഗം (കാശിയിൽ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക