1. ഓങ്കാരസ്വരൂപൻ

    1. നാ.
    2. ഈശ്വരൻ
    3. ശിവൻ
    4. വിഷ്ണു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക