1. ഓങ്കിൽ1

    1. വി.
    2. മെലിഞ്ഞ
  2. ഓങ്കിൽ2

    1. നാ.
    2. വേഴാമ്പൽ (തെ.മ.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക