1. ഓങ്ങുക

    1. ക്രി.
    2. ഊക്കോടെ അടിക്കാനോ എറിയാനോ മറ്റോ കയ്യുയർത്തുക, ഒരുങ്ങുക, ഉദ്യമിക്കുക, തുനിയുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക