1. ഓങ്ങൽ1

  1. നാ.
  2. കൈകൊണ്ടോ വടിമുതലായവകൊണ്ടോ ഊക്കോടെ അടിക്കാനോ എറിയാനോ മറ്റോ ഭാവിക്കൽ
 2. ഓങ്ങൽ2

  1. നാ.
  2. രാജാവ്
  3. ആന
  4. മല
  5. കപ്പൽ
  6. ഉയർന്നസ്ഥലം, മേട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക