1. ഓച, ഓശ

    1. നാ.
    2. ശബ്ദം
    3. കീർത്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക