1. ഓചാരം, -ശാരം

    1. നാ.
    2. ഉപചാരം, ഓശാരം
    3. സംഭാവന, സൗജന്യം, സക്കാത്ത്, സഹായം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക