1. ഓച്ചാനം

    1. നാ.
    2. ആദരഭാവം, വണക്കം, വലിയ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുന്ന വിനയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക