1. ഓച്ചാനിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. വിനയം പ്രകടിപ്പിക്കുക, (പ്രഭുക്കന്മാരുടെമുമ്പിൽ കീഴാളരെന്നപോലെ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക