1. ഓച്ചുക

    1. ക്രി.
    2. വഹിക്കുക
    3. ഉയർത്തുക
    4. എറിയുക
    5. ശരിയാക്കുക, അടുക്കി ക്രമത്തിൽ വയ്ക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക