1. ഓച്ചൻ

    1. നാ.
    2. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മദ്ദളംകൊട്ടുന്ന മാരാൻ, 18 കുടിക്കാരിൽ ഒരുവക
    3. പിടാരിക്കോവിലിൽ പൂജ ചെയ്യുന്ന ജാതിക്കാരൻ
    4. മടയൻ, ബുദ്ധിശൂന്യൻ. ഓച്ചൻകിടാവില = തിരുവിതാംകൂറിൽ മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കരം. 1865-ൽ നിറുത്തലാക്കി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക