1. ഓജ

    1. വി.
    2. ഒറ്റയായ ഒന്ന് മൂണ്ണ് അഞ്ച് ഏഴ് ഈക്രമത്തിൽപ്പെട്ട. ഉദാ: ഓജരാശി, മേടം മുതൽ ഒന്നിടവിട്ടു ആറുരാശികൾ, മേടം, മിഥുനം, ചിങ്ങം, തുലാം, ധനു, കുംഭം എന്നീരാശികൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക