1. ഓജസംഖ്യ

    1. നാ.
    2. ഒറ്റസംഖ്യ, (ഒന്ന്, മൂന്ന്, അഞ്ച് ഇത്യാദിപോലെ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക