1. ഓജസദ്രവ്യ

    1. നാ.
    2. "ഓജസ്സുവർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വസ്ത്" പ്രാട്ടീൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക