1. ഓജസ്യ

    1. വി.
    2. ഓജസ്സുള്ള, ഓജസ്സിനുഹിതമായിട്ടുള്ള, ഓജസ്സിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന
  2. ഔജസ്യ

    1. വി.
    2. ഓജസ്സു നൽകുന്ന, ശക്തിയും ഉന്മേഷവും ഉണ്ടാക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക