1. ഓജസ്വി

    1. നാ.
    2. ഓജസ്സ് ഉള്ളവൻ, ശക്തിമാൻ, പ്രഭാവശാലി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക