1. ഓജസ്വിത

    1. നാ.
    2. പ്രഭാവം
    3. ഓജസ്വിയുടെ ഭാവം, പ്രകാശം, ദീപ്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക