1. ഓജിഷ്ഠ

    1. വി.
    2. ഏറ്റവും ഉഗ്രമായ, അത്യന്തം ശക്തിയുള്ള, ഓജസ്സുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക