1. ഓജീയസ്സ്

    1. വി.
    2. ഉഗ്രമായ, കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ള, ഓജസ്തര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക