1. ഓടക്കുഴൽ

    1. നാ.
    2. ഓടകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുഴൽ, ഒരു സംഗീതോപകരണം, വേണു, മുരളി
    3. തട്ടാന്മാരും മറ്റുംതീയൂതുന്ന കുഴൽ. ഓടയ്ക്കുവയ്ക്കുക = കുഴൽ ഊതി ഉരുക്കുക, ഉരുക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക