1. ഓടനാട്, ഓണാട്

    1. നാ.
    2. തിരുവിതാങ്കൂർ രാജ്യസ്ഥാപകനായ മാർത്താണ്ഡവർമമഹാരാജാവ് (1729-1758) ജയിച്ചടക്കുന്നതുവരെ ദേശിങ്ങനാടിനു (കൊല്ലത്തിനു) വടക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറിയ രാജ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക