1. ഓടാമ്പൽ

    1. നാ.
    2. കതകിൽനിന്നു വാതിൽച്ചട്ടത്തിലേക്കു കടത്തി പൂട്ടാനുള്ള കമ്പി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക