1. ഓടുക

  1. ക്രി.
  2. വിതയ്ക്കുക
  3. വേഗത്തിൽ നീങ്ങുക, എളുപ്പം പോവുക
  4. വേരെന്നപോലെ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങുക
  5. തടവില്ലാതെ പ്രവഹിക്കുക, സങ്ക്രമിക്കുക
 2. ഒടുക്

  1. നാ.
  2. കഴല
  3. ഒരിനം വൃക്ഷം
 3. ഒറ്റുക1

  1. ക്രി.
  2. ഊടറിയുക, രഹസ്യമറിയുക, ചാരപ്രവൃത്തിനടത്തുക, വിശ്വാസവഞ്ചനചെയ്യുക
  3. ഒറ്റാലുകൊണ്ടു മീൻ പിടിക്കുക
  4. ചൂടുകിഴി ഊന്നുക
  5. വെരികിൻപുഴു ഞെക്കിയെടുക്കുക
  6. പറ്റിയിരിക്കുക
 4. ഒറ്റുക2

  1. ക്രി.
  2. ഇറ്റുക, ഇറ്റിറ്റുവീഴുക, തുള്ളിതുള്ളിയായി വീഴുക
 5. ഓറ്റുക

  1. ക്രി.
  2. വെരുകു പുഴു വിസർജിക്കുക, ചാരുക (മ.തി.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക