1. ഓടെ1

    1. അവ്യ. വ്യാക.
    2. ഓട്2 (കൂടെ ചേർന്ന്, ഉൾപ്പെടെ)
  2. ഓടെ2

    1. അവ്യ.
    2. മൊത്തത്തിൽ, ആകെ, പൊതുവേ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക