1. ഓട്ടക്കണ്ണ്

    1. നാ.
    2. ഒളിനോട്ടം, കടാക്ഷം, ഏറുകണ്ണ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക