1. ഓട്ടക്കാരൻ

    1. നാ.
    2. വേഗത്തിൽ ഓടാൻ പരിശീലിച്ചിട്ടുള്ള കായികാഭ്യാസി, ഓട്ടപ്പന്തയത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന ആൾ
    3. എഴുത്തുകളും മറ്റും വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്നു കൊടുക്കുന്ന ആൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക