1. ഓട്ടട

    1. നാ.
    2. ഓട്ടിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്ന അട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക