1. ഓട്ടപ്പന്തയം

    1. നാ.
    2. പന്തയം വച്ചുള്ള ഓട്ടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക