1. ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം

    1. നാ.
    2. ഓട്ടത്തിലുള്ള പ്രദക്ഷിണം, വേഗത്തിൽ നാലമ്പലത്തിനു വലം വയ്ക്കൽ
    3. (ആല) ധൃതഗതിയിലുള്ള നടപടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക