1. ഓട്ടഭൂമി

    1. നാ.
    2. നീരുവാർന്നുപോകുന്ന ഭൂമി, മലയോരഭൂമി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക