1. ഓട്ടുതാഴ്, -ള്

    1. നാ.
    2. സാക്ഷ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക